Yêu màu trắng thích sự tự do
Nên hơi đắn đo khi anh ngỏ lời 🤍
Yêu màu trắng thích sự tự do Nên hơi đắn đo khi anh ngỏ...

Nguồn : VSBG